HT Metrix

HT Metrix - je produkt spoločnosti, ktorý vznikol na
základe našich prevádzkových potrieb. Zabezpečuje
zber údajov, správu nameraných údajov, reporting,
fakturáciu ...

...viac

VODA

Spoločnosť HTEnergy s.r.o. je prevádzkovateľom
čistiarne odpadových vôd a neverejnej kanalizácie a v
rámci HT technologického parku Vlkanová sídliaceho
na adrese Matuškova 48 v obci Vlkanová pri Banskej
Bystrici zabezpečuje čistenie odpadových vôd a
prečerpávanie dažďových vôd

...viac

HT Servis

HT Servis - služba, ktorá Vám zabezpečuje kontrolu,
údržbu a opravu zariadení.

...viac